Miten minä näen voimavarakeskeisyyden

Asiakastyössä ajattelen voimavarakeskeisyyden olevan pysähtymistä asiakkaan ja tämän ympäristön äärelle.

Voimavarakeskeinen ote on dialogisiin ja reflektiivisiin prosesseihin sekä voimavarakeskeisiin lähestymistapoihin tähtäävää ohjausta, jossa keskiössä on asiakas ja asiakkaan ympäristö.

Voimavarakeskeisen työotteen keskeisenä taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi ja se nähdään dialogisena ja reflektiivisenä prosessina, jonka sisältöalueina ovat dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys. Dialogisuudella tarkoitan yhdessä tutkimista ja yhdessä ymmärtämistä. Narratiivisuus on tapa, joka jäsentää ja ohjaa työtapaa. Reflektiivisyys taas ilmenee tarkasteltaessa yhdessä tietoisesti erilaisia hetkessä herääviä ajatuksia, tunteita ja toimintaa, kun taas itsereflektiivisyys on merkittävää niin ohjattavan ja ohjattavien kuin ohjaajankin kehittymisen kannalta. Ratkaisukeskeisyyden avulla voi löytyä myös uusia, vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää ja toimia suhteissa toisiin ihmisiin tai esimerkiksi työhön ja sillä voi lisätä esimerkiksi tyytyväisyyden määrää.  Nämä sisältöalueet painottuvat kaikessa työssäni.